Werkgroep Groenberaad

Coördinator: Henny Olthof

MISSIE

‘Wonen in het Groen, droom of werkelijkheid’

JAARVERSLAG 2016

JAARVERSLAG 2015

JAARVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2013

stippellijn

De bomen op de markt

oktober 2017

De bomen op de Markt bepalen de sfeer en de leefbaarheid. Binnenkort start het proces Placemaking Markt, waarin het ontwerp van de Markt wordt gemaakt.

Een aantal organisaties heeft al visies geproduceerd, de VNMW heeft samen met WijkNogLeuker een pragmatische aanpak geschreven over de bomen: wat zou er kunnen gebeuren en wat de stappen zijn die nu gezet moeten worden.
Deze aanpak is via deze link te lezen.

stippellijn

De Bosscherwaarden

april 2017

De komende maanden beslist de gemeenteraad of het bestemmingsplan voor de Bosscherwaarden wordt veranderd. Als dit gebeurt kan het plan van de initiatiefnemer doorgaan.
Dit plan houdt in:
- Ontzanden, grond storten en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden.
- Verplaatsen van de recreatiefunctie van de Gravenbol naar een plek dicht bij de stad, de Gravenbol wordt weer natuur.

Er wordt op dit moment veel geschreven en gezegd over dit plan, niet altijd even genuanceerd en gebaseerd op de feiten.
Het Groenberaad heeft daarom een stuk geschreven met antwoorden, zoals zij die konden achterhalen, op veelgestelde vragen. Daarin wordt ingegaan op de duur van het project, wat er wordt gestort, de positie van de pachters, de gevolgen voor omwonenden, het doel voor de natuur en nog andere zaken.

Onder deze link treft u Bosscherwaarden, de feiten aan aan.

stippellijn

Ik zie iets gebeuren en vraag me af: kan dit wel?

april 2017

Iedereen ziet wel eens iets gebeuren en denkt, kan dit allemaal wel? Is het wel helemaal in de haak wat hier gebeurt en waar kan ik terecht voor een melding of vraag?
We denken dan aan zaken als bijvoorbeeld het dumpen van afval, een vuur stoken, mogelijk illegaal bouwen, het verstoren van de natuur, vernieling of spuiten met bestrijdingsmiddelen of loslopende honden in een natuurgebied.
Het is niet altijd meteen duidelijk bij wie je dan moet zijn als niet-deskundige burger.

Om de weg te wijzen heeft het Groenberaad van de VNMW een document gemaakt wat hierbij wil helpen.
Omdat zowel het aantal mogelijke situaties als het aantal instanties waar je naar toe zou moeten nogal groot is, is dit een levend document.
Een aantal situaties zijn geheel uitgewerkt, voor andere situaties hopen we dat die door het daadwerkelijke gebruik langzamerhand gevuld raakt.
Bij deze dus een oproep aan iedereen die nieuwe informatie heeft, geef het door, dan passen we het document aan.
Op die manier ontstaat 'vanzelf' een compleet overzicht.
Opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen mogen per mail naar groenberaad@vnmw.nl. Alvast bedankt.

Zie: 1704_3meldingenleefomgeving.docx.

stippellijn

Participatieproject Zandweg nu echt van start

februari 2016
Vanaf het eerste begin in juli 2015 is het Groenberaad betrokken bij een participatieproject om te komen tot een mooie en veilige Zandweg, dé ontsluitingsweg naar de binnenstad.
Samen met stichting WijkNogLeuker en de gemeente hebben we op verschillende plaatsen informatie ingewonnen (scholen, ondernemers) en verkennende gesprekken gevoerd met enkele hoveniers.
Op de succesvolle inloopavond voor bewoners van de Zandweg van januari is een grote lijst met knelpunten, wensen en kansen opgehaald. Ook is een bewonerscommissie ingesteld die op basis van gelijkwaardigheid gaat meedenken en meebepalen welke aanpassingen er moeten komen. De eerste bijeenkomst met de bewonerscommissie is gepland op 18 februari.

Voor iedereen die belangstelling heeft voor dit project is er een pagina op de website van de gemeente waarop het verloop van dit project te volgen is, hier worden regelmatig updates aan toe gevoegd.
Deze pagina is bereikbaar via www.wijkbijduurstede.nl/over-wijk/projecten/participatietraject-zandweg/.
Voor vragen en opmerkingen is een speciaal mailadres beschikbaar, info@zandwegwijk.nl, waarmee het projectteam bereikt kan worden.

stippellijn

Bomenkeus plan Agricolastraat definitief

december 2015
Op de bewonersavond van 15 december zijn de definitieve keuzes gemaakt voor de bomen die terugkomen op plekken aan de Agricolastraat en de Dirk Fockstraat waar bomen gaan verdwijnen. Hiermee is het maken van plannen afgerond en kan de uitvoering begin volgend jaar starten.
In september kondigde de gemeente aan dat er maatregelen noodzakelijk waren rond de parkeerplaatsen aan de Agricolastraat en langs de Dirk Fockstraat. Ook moesten op bepaalde plekken bomen uitgedund worden om andere bomen meer ruimte te geven. Tegelijk zouden bomen die in slechte conditie waren verwijderd worden.
Er werd eerst een concept plan gemaakt waarop bewoners konden reageren. Na vaststelling van het definitieve plan moesten er nog keuzes gemaakt worden voor de nieuw aan te planten bomen.
Die keuzes zijn nu gemaakt op een avond georganiseerd door de Vereniging Natuur en Milieu, waarbij ook de gemeente aanwezig was.
In een gemoedelijke sfeer werden delen van het plan besproken, alternatieven bekeken en met algemene stemmen de uiteindelijke keuzes bepaald. Hierbij werd uiteraard in eerste instantie gekeken naar de geschiktheid van de boom, maar ook naar de uitstraling, kleur en afwisseling.
Aangeplant worden 2 winterlindes, een meidoorn, 5 esdoorns, 5 iepen, 4 veldesdoorns en 2 moeraseiken.
Aan de westkant zullen later, bij de realisatie van de nieuwe brede school Het Anker, nog 6 nieuwe bomen worden geplaatst. Welke soorten dat worden is nog niet bepaald.
Misschien weer via een bewonersavond?

stippellijn

Wat is de toekomst voor de Bosscherwaarden

november 2015

Vrijwel alle uiterwaarden in de gemeente Wijk bij Duurstede en ook daarbuiten behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur EHS. Dat betekent dat die gebieden waardevol zijn voor plant en dier en dat er extra regels bestaan om het leefmilieu in die gebieden te behouden en versterken. De Bosscherwaarden heeft die status niet meer, maar het is zeer zinvol om dit zo snel mogelijk te herstellen.
Het liefst zien we in deze uiterwaard een bestemming van extensieve, recreatieve natuur. Dat betekent dat de landbouw in dienst komt te staan van de natuur en natuurontwikkeling, maar ook dat bezoekers van het gebied kunnen en mogen genieten. Deze invulling sluit naadloos aan bij andere delen van de uiterwaarden, zodat er op die manier een aaneensluitend natuurgebied ontstaat, van oost naar west.
Voordat het zover is moet er veel werk worden verzet, wat gevolgen heeft voor iedereen die in het gebied woont of werkt. Daar moet zorgvuldig naar worden gekeken: wat is haalbaar en wat niet, en tegen welke prijs. Als we kijken naar de natuurwaarden, grote ingrepen leveren vaak meer op dan kleine, kosten meer geld en hebben grote gevolgen voor belanghebbenden. Ook is het risico bij grote ingrepen groter dan bij kleine. Het is duidelijk dat hier een goede belangenafweging moet worden gemaakt.
Welke ontwikkeling we ook gaan zien, het is belangrijk dat er goede en waterdichte afspraken worden gemaakt met de betrokken partijen en dat we er zeker van zijn dat die afspraken ook worden nagekomen. Op een project wat half af is of wat de gemeente veel geld gaat kosten zit niemand te wachten.

Lees hier de Visie op de Bosscherwaarden

stippellijn

De waterschappen

Op 18 maart zijn er naast verkiezingen voor de Provinciale Staten ook verkiezingen voor de waterschappen. Het bijgevoegde document legt uit wat waterschappen doen, hoe ze worden bestuurd en waarom we nu opeens ook voor de waterschappen moeten stemmen (feitelijk mogen stemmen). In het document staan ook een paar verwijzingen voor meer informatie en er is een Kieskompas voor ieder waterschap, dus ook voor HDSR, ons waterschap.

Als je nog niet weet op welke partij je gaat stemmen is hier je kans om extra informatie te vergaren. Wat is een waterschap

stippellijn

Coalitieonderhandelingen

Op 24 april heeft het Groenberaad een korte pitch gegeven bij de openbare coalitieonderhandelingen in Cothen.
Daarin werd aangegeven wat de belangrijkste uitdagingen in de komende coalitieperiode zijn voor het openbaar groen en werden aanbevelingen gedaan voor een toekomstig college.
Hierbij de gebruikte presentatie, de tekst van de speech (met achtergrondinformatie) en een folder van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) met suggesties voor de nieuw te vormen colleges.
Trots op wat we hebben, presentaie
Trots op wat we hebben
Groen verbindt 2014-03-17

stippellijn

Informatieavond hagen, heggen en snoeiboel

De afdeling Groenberaad van de VNMW organiseerde op donderdag 13/04 in De Nieuwe Schakel een avond voor belangstellenden , actieve hagensnoeiers en "professionele snoeiers".
Tijdens de discussie werden de volgende punten aangeroerd:
· Er zouden korven moeten komen waar snoeiafval in kan worden gedaan, die zouden in het seizoen moeten worden geleegd.
· Misschien kunnen de mensen die hagen snoeien een extra bruine kliko (of een grote bruine kliko) kunnen krijgen.
· Eerste snoei in de eerste helft van mei, de laatste snoei begin of midden september; eventueel tussendoor in juli.
· Het zou mooi zijn als er een actuele kaart van wat er is geadopteerd beschikbaar zou zijn; het lijkt voor te komen dat er hagen worden gesnoeid die al door de gemeente of anderen worden gedaan.
· Wat is jammer dat een dag na het opruimen van het zwerfvuil door GroenLinks de straten vol liggen met papier en afval van de carnaval.
· Een snoei instructie meesturen met het gepresenteerde materiaal van de avond.

De VNM is bereid om mee te denken en te helpen als dat nodig mocht zijn, laat het maar weten via groenberaad@vnmw.nl.

De presentaties en de snoei instructie van het LEU en platform Kromme Rijnstreek :
Introductie
Heggen en hagen in Wijk bij Duurstede
Hagenkwis
Heggenflyer Landschap Erfgoed Utrecht

stippellijn

Groen politiek debat

Op 11 maart organiseerde de werkgroep Groenberaad een politiek debat in De Nieuwe Schakel

Na een inleidende korte presentatie over de VNM en het Groenberaad werd de nieuwe Groenvisie van het Groenberaad gepresenteerd.
Vervolgens werden de partijpropgramma’s van de verschillende partijen op het gebied van openbaar groen geanalyseerd.
De discussieleider (Peter van der Eerden) stelde daarna de 8 panelleden voor (alle partijen waren vertegenwoordigd), die ieder vertelden wat hun relatie met "groen" is.
Elke partij had daarna 5 minuten om zijn/haar boodschap naar voren te brengen.

Na een korte pauze werd er een uur lang gedebateerd aan de hand van 3 stellingen.
Na afloop was er per partij een vertrouwensmeting (groen, oranje, rood) over de vraag ‘Ik heb er vertrouwen in dat het openbaar groen in goede handen is bij partij XX’.
De uitslag van de ztemming:
· 6 van de 8 partijen scoren ‘groener’ na afloop, het grootst is het verschil bij BBNu en de PvdA
· 2 van de 8 partijen scoren ‘roder’ na afloop, het grootst is het verschil bij D66 en het CDA

De informatie die op deze avond naar voren kwam:
Groenvisie
Hoe groen is Wijk
Verkiezingsprogramma's
Stellingen
Stemmingsuitslag

stippellijn

De Werkgroep Groenberaad

De werkgroep Groenberaad heeft ten doel de belangen van natuur en milieu in de openbare ruimte te behartigen en zich in te zetten voor verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar groen om daarmee de woonomgeving te verbeteren. Hoe het Groenberaad dat wil bereiken staat in het missie-document.

Zo moet bijvoorbeeld de ecologische waarde van bomen wat Groenberaad betreft optimaal worden benut.
Bomen zijn de grootste levende organismen die we kennen. Ze brengen beschutting tegen zon, wind en regen voor mens en dier. Vooral oudere, volgroeide bomen met ruwe bast, holtes en veel schuil- en nestelgelegenheid zijn waardevol.
Ze nemen door hun enorme bladoppervlak bovendien veel CO2 op uit de lucht, geven zuurstof af en vangen fijnstof en stikstofdioxiden uit de lucht.
Daarom volgt Groenberaad het kapbeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede kritisch.
Het Groenberaad is van mening dat ook hagen, plantsoenen, bermen en andere stukken vrije natuur belangrijk zijn voor het welbevinden van inwoners. Deze bieden voedsel en schuilmogelijkheden voor vogels en insecten, en dragen op die manier bij aan een grote variëteit in de woonomgeving.
De visie van het Groenberaad op het beleid en beheer van het openbaar groen staat in het stuk ‘Wonen in het Groen, droom of werkelijkheid’.

Inmiddels wordt de werkgroep Groenberaad betrokken bij projecten op gemeentelijk niveau en ook benaderd met vragen vanuit de gemeente. In 2013 zijn onder andere de volgende acties ondernomen (meer details in het jaarverslag):
- Direct na de oprichting van de werkgroep Groenberaad heeft deze zich ingezet voor het behoud van een groot aantal hagen in Wijk bij Duurstede, door actief onder de bevolking het adopteren van hagen te promoten. Het resultaat is dat nu 5341 meter hagen niet is gerooid, maar door bewoners wordt onderhouden.
- Groenberaad heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de kap van 110 knotwilgen genoemd in het LandschapsOntwikkelingsPlan 2 (LOP). Er is een compromis met de gemeente bereikt, waardoor er gemeten over het hele plan van deze fase na uitvoering 104 bomen meer zullen staan. Een groot aantal knotwilgen zal behouden blijven tot ze niet meer te handhaven zijn. De werkgroep Landschapsbeheer zal zich ontfermen over deze knotwilgen en een rij van 28 stoofperen.
- Het verjongingsplan voor de Horden betekende dat 77 van de 270 bomen zouden verdwijnen. Groenberaad heeft overlegd met de gemeente en daarbij is overeengekomen om meer bomen te vervangen en ook meer groeiplaatsen te verbeteren. Vooral aan het begin van de Zigzagoven zullen 8 gezichtsbepalende lindes hiervan profiteren. In 2014 zullen andere delen van de Horden een verjonggingsslag ondergaan.
- Ten oosten van de provinciale weg N229 (Langbroekerdijk) worden grote verjongingsplannen uitgevoerd. De Langbroekerdijk is een belangrijke cultuurhistorische weg, met unieke landschapselementen, zoals essenhakhoutbosjes en markante oude ridderhoven. Groenberaad heeft samen met de provincie geprobeerd de gemeente te bewegen de Broekhuizerstraat te gebruiken voor de compenserende aanplant van nieuwe bomen, maar dat is niet gelukt. De compensatie wordt door de gemeente gezocht bij de kerk in Overlangbroek, waar Groenberaad graag enkele gezichtsbepalende grote populieren had behouden, die nu helaas gekapt zullen worden.

Voor 2014 heeft Groenberaad al de volgende aandachtspunten op de agenda staan: de bomen-verordening, het snippergroen, verjongingsplannen in de Horden en de bestemmingsplannen voor het buitengebied. Ook zal de werkgroep actief zijn rond de gemeenteraadsverkiezingen met een analyse van de verschillende partijprogramma's en een discussieavond over het openbaar groen organiseren.

Wil je meedenken over de inrichting van de eigen woonomgeving, stuur dan een mailtje naar groenberaad@vnmw.nl . De coördinator van de werkgroep Groenberaad , Henny Olthof, neemt dan contact met je op.